640X60广告位招租 qq245909083

discuz频道绑定子域名完美解决方法

分享时间:2017-12-16 603 热度℃
步骤如下:

1、 打开./config/config_global.php 配置文件,找到下面的代码:
// ------------------  CONFIG APP  ------------------ //
$_config['app']['default'] = 'portal';
$_config['app']['domain']['forum'] = '';
$_config['app']['domain']['group'] = '';
$_config['app']['domain']['home'] = '';
$_config['app']['domain']['portal'] = '';
$_config['app']['domain']['mobile'] = '';
复制代码
根据您的二级域名来填入各个频道的域名,不加“http://”和“/”

参考:
// ------------------  CONFIG APP  ------------------ //
$_config['app']['default'] = 'portal';
$_config['app']['domain']['forum'] = 'bbs.aizhanku.com';
$_config['app']['domain']['group'] = 'g.aizhanku.com';
$_config['app']['domain']['home'] = 'i.aizhanku.com';
$_config['app']['domain']['portal'] = 'www.aizhanku.com';
$_config['app']['domain']['mobile'] = 'm.aizhanku.com';
$_config['app']['domain']['default'] = 'www.aizhanku.com';
2、将以上二级域名全部做解析,解析IP和主域名一致,并且在虚拟主机上同时添加这些域名绑定(所有域名均绑定到这一个站点)。
此时已经可以通过二级域名来访问各频道,接下来设置同步登录退出的cookie

3、找到这个文件中的以下代码:
$_config['cookie']['cookiedomain'] = '';
将所使用的顶级域名,填入。
参考:
$_config['cookie']['cookiedomain'] = '.aizhanku.com';
至此已完成各频道独立域名访问已经同步问题,接下来设置去掉各频道网址后面的portal.php和forum.php、home.php等文件名。

4、进入后台==》界面==》导航栏
点击下边的“添加菜单”按照自己站点的各频道名称及子域名地址来添加自己的各个频道,顺序可以按照自己原来的顺序排列。然后去掉内置频道后边可用那一列的对勾,保存即可。
返回顶部